>

CookiesAccept

LET OP! Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Ik begrijp het.

Op al de leveringen van FotoExpressie zijn de Algemeene voorwaarde van NVJ Fotografen van toepassing.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR NVJ FOTOGRAFEN

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen de Fotograaf en Opdrachtgever.

Fotograaf: de Fotograaf die lid is van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en gebruiker in de zin van artikel 6:231 BW

Opdrachtgever: de wederpartij van de Fotograaf en wederpartij in de zin van artikel 6:231 BW.

Overeenkomst: de tussen de Fotograaf en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW die al dan niet tot stand komt middels een opdrachtbevestiging of geaccordeerde offerte.

Foto: het door de Fotograaf vervaardigde fotografisch werk.

Licentie: toestemming van de Fotograaf aan de Opdrachtgever voor openbaarmaking en verveelvoudiging van de Foto door de Opdrachtgever.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten van de Fotograaf.

1.2     Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Fotograaf zijn aanvaard.

1.3     Wijziging of afwijking van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen de Fotograaf en Opdrachtgever.

1.4     Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven de overige bepaling deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Voor de nietige bepaling stellen partijen in overleg een nieuwe bepaling vast die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.

 

Artikel 2. Opdracht


2.1     De Fotograaf heeft het recht om binnen de kaders van de Overeenkomst de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

2.2     Wijziging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk schriftelijk door de Fotograaf is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten. De kosten van wijziging komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

2.3     Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van de Fotograaf, het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft de Fotograaf recht op een aanvullende vergoeding.


Artikel 3. Opzegging

3.1     Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, om welke reden dan ook, is de Opdrachtgever verplicht de overeengekomen vergoeding volledig te betalen ongeacht of de Fotograaf werkzaamheden heeft verricht. Deze betalingsverplichting geldt niet voor de niet- professionele Opdrachtgever, die is bij opzegging een naar redelijkheid vast te stellen deel van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

 3.2    Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt binnen 24 uur nadat deze tot stand is gekomen en de Fotograaf nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is Opdrachtgever niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.

3.3     Een Overeenkomst waarvoor de Fotograaf onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet worden opgezegd.

3.4     Zowel Opdrachtgever als Fotograaf hebben het recht om ingeval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

Artikel 4. Duur Overeenkomst en termijnen

4.1     De Overeenkomst eindigt van rechtswege nadat de Foto is geleverd, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. Indien partijen voor de levering van de Foto een termijn overeen zijn gekomen dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 5. Klachten

5.1     Klachten over de kwaliteit van de Foto of uitvoering van de Overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering van de Foto schriftelijk en met redenen omkleed aan de Fotograaf kenbaar worden gemaakt. Na afloop van deze termijn kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op niet-nakoming van de Overeenkomst door de Fotograaf en vervallen de rechten die daarmee verbonden zijn.


Artikel 6. Auteursrecht en gebruiksrecht

6.1     Het auteursrecht op de Foto berust uitsluitend bij de Fotograaf.

6.2     De Licentie wordt door de Fotograaf schriftelijk verleend. Indien de Overeenkomst niet schriftelijk
tot stand is gekomen dan wel wanneer de Overeenkomst de Licentie niet nader specificeert, dan verwerft de Opdrachtgever niet meer dan een éénmalig niet-exclusieve Licentie voor het doel, de wijze en de oplage die partijen bij het aangaan van de Overeenkomst voor ogen hebben gehad.

6.3     Een exclusieve Licentie kan uitsluitend bij akte overeen worden gekomen.

6.4     De Licentie wordt verleend op voorwaarde van tijdige en volledige betaling van de factuur. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de factuur van de Fotograaf tijdig en volledig te betalen, dan vervalt de Licentie met terugwerkende kracht. Alle reeds verrichte openbaarmakingen en/of verveelvoudigingen door of namens Opdrachtgever worden alsdan beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf en dienen vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur te worden gestaakt. Opdrachtgever is vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur schadeplichtig jegens de Fotograaf zoals omschreven in artikel 6.6 van deze Algemene Voorwaarden.

6.5     Iedere openbaarmaking van de Foto door of namens de Opdrachtgever die niet onder de Licentie valt, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht ten gevolge waarvan de Opdrachtgever schadeplichtig is jegens de Fotograaf zoals omschreven in 6.6 van deze Algemene Voorwaarden.

6.6     Bij inbreuk op het auteursrecht is de Opdrachtgever aan de Fotograaf tenminste een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van drie maal (300%) het overeengekomen of gebruikelijke honorarium voor een dergelijke vorm van gebruik, onverminderd het aan de Fotograaf toekomende recht op schadevergoeding volgens de wet.

6.7     De Licentie is niet overdraagbaar behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf. Het is Opdrachtgever niet toegestaan sublicenties te verlenen aan derden behoudens uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

6.8     Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever eindigt de Licentie van rechtswege, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

6.9     Beëindiging van de Overeenkomst laat de verleende Licentie en de daarmee samenhangende rechten en verplichtingen onverlet, tenzij de Overeenkomst is beëindigd op grond van het bepaalde in 6.8 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7. Persoonlijkheidsrechten

7.1    Opdrachtgever neemt bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Foto de persoonlijkheidsrechten van artikel 25 van de Auteurswet 1912 in acht. Opdrachtgever is steeds verplicht bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Foto de naam van de Fotograaf duidelijk te vermelden.

7.2     Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd van eenmaal (100%) de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding.

Artikel 8. Facturering en betaling

8.1     Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeld.

8.2     Facturering kan geschieden vanaf het moment van levering van de Foto.

8.3     Indien Opdrachtgever geen gebruik maakt van de Licentie, dan ontslaat dit de Opdrachtgever niet
van diens betalingsverplichting.

8.4     Opdrachtgever heeft niet het recht om de betalingsverplichting op te schorten.

8.5     Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke handelsrente verschuldigd berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

8.6     Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van de Fotograaf onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1     De Fotograaf is, behoudens opzet of grove schuld zijdens de Fotograaf, nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voorvloeiend uit de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Foto al dan niet geleden door de Opdrachtgever.

9.2     De aansprakelijkheid van de Fotograaf is in alle gevallen beperkt tot de directe schade die door Opdrachtgever daadwerkelijk is geleden.

9.3     Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 en 9.2 is de aansprakelijkheid van de Fotograaf te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere verdergaande vergoeding van schade sluit de Fotograaf uitdrukkelijk uit.

9.4     Indien derden met betrekking tot de openbaarmaking van de Foto door of namens Opdrachtgever enige aanspraak jegens de Fotograaf aankondigen of aanhangig maken, zullen de Opdrachtgever en de Fotograaf in goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden. Fotograaf en Opdrachtgever dragen ieder de eigen kosten daarvan.

Artikel 10. Rechts- en forumkeuze

10.1     Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

10.2     Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Amsterdam, januari 2018

 

FotoExpressie Fotografie


Algemeen 
FotoExpressie hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de Persoonsgegevens, die door FotoExpressie worden verzameld en Verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd. FotoExpressie is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van Persoonsgegevens van Betrokkenen. Dit Privacyreglement is van toepassing op alle Verwerkingen van Persoonsgegevens binnen FotoExpressie.

Voor vragen over dit Reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop de FotoExpressie met uw gegevens omgaat kunt u contact met ons opnemen. U vindt de contactgegevens op onze website.

Doel van het privacyreglement
Dit privacyreglement is een verdieping van het privacybeleid, dat is vastgesteld door de directie van FotoExpressie en beschrijft hoe FotoExpressie omgaat met de privacy van Betrokkenen. Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van FotoExpressie. Dit privacyreglement beschrijft de Verwerking van Persoonsgegevens door FotoExpressie, de doeleinden van de gegevensverwerking door FotoExpressie, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Als u de website van FotoExpressie bezoekt of klant bent van FotoExpressie, kan FotoExpressie gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult bij een bestelling via het verkoop portaal, een mail die u verstuurt via de site, enz. In het kader van deze Verwerkingen waarborgt en respecteert FotoExpressie uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacybeleid zoals deze door FotoExpressie zijn opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in dit reglement, uw Persoonsgegevens door FotoExpressie beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw Persoonsgegevens. 

Begrippen
In het reglement komen een aantal begrippen voor, die hieronder worden beschreven.

 • De wet: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG);
 • Het privacyreglement: dit reglement;
 • Verantwoordelijke: FotoExpressie; 
 • Beheerder: Directie en medewerkers van FotoExpressie;
 • Webmaster: de webmaster van de FotoExpressie, die de website beheert.
 • Verwerker: medewerker, die Persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een overeengekomen taak ten behoeve van de Verantwoordelijke, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.;
 • Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft; 
 • Gebruiker: De functionaris die bevoegd is Persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de Verwerking kennis te nemen;
 • Derden: personen en instanties buiten FotoExpressie; 
 • Persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 
 • Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen bedoeld met betrekking  tot Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.(Artikel 4 AVG);
 • Bestand: elk gestructureerd geheel van Persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • Relaties: Hiermee worden de relaties van de FotoExpressie bedoeld; 
 • Datalek: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot - of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot - de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens.

Doeleinden
FotoExpressie verzamelt of gebruikt uw Persoonsgegevens alleen voor de doeleinden, die worden beschreven in dit Privacyreglement. (Artikel 5 AVG)
Dit zijn:

 • Activiteiten die, gelet op de doelstelling van FotoExpressie, gebruikelijk zijn, Verkoop van diensten met alle bijbehorende zaken zoals het voeren van administratie, archiveren van beelden net daaraan gekoppelde gegevens;
 • Het verzenden van informatie aan Betrokkenen over activiteiten en diensten van de FotoExpressie en daarmee samenhangende marketingactiviteiten door FotoExpressie, bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven en het versturen van bevestigingen bij inschrijving voor activiteiten;

Rechtmatige grondslag

FotoExpressie verwerkt alleen persoonsgegevens indien hiervoor één van de volgende grondslagen van toepassing is: (Artikel 6 AVG)

 • Om een verplichting na te komen die in de wet staat;
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de Betrokkene onderdeel was;
 • Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de Betrokkene te bestrijden;
 • Voor de goede vervulling van de taak, die FotoExpressie vervult;
 • Wanneer de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor een specifieke Verwerking.
 • Wijze van verwerking

De Verwerking van Persoonsgegevens is alleen toegestaan als dit in overeenstemming is met de Wet en op een zorgvuldige wijze gebeurt. Persoonsgegevens van relaties worden uitsluitend verkregen van de Betrokkene zelf. Betrokkene wordt voorafgaand aan de eerste Verwerking van diens Persoonsgegevens op de hoogte gesteld van die Verwerking en het bestaan en opvraagbaarheid van de ter zake geldende regels. Het relatie verleent vooraf, vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden slechts Verwerkt voor zover zij, gelet op de eerdergenoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Gegevens over deelname aan activiteiten worden niet langer bewaard dan nodig is voor die activiteit.

Persoonsgegevens
De FotoExpressie Verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen: 

 • Relaties/klanten van de FotoExpressie; 
 • Personen die FotoExpressie om een offerte, informatie of documentatie hebben verzocht; 
 • Personen met wie FotoExpressie een zakelijke of financiële relatie onderhoudt (leveranciers).

Relaties worden geregistreerd via de FotoExpressie-website en/of in de administratie, hierna te noemen Gebruiker. Hiervoor geldt het FotoExpressie privacyreglement. In sommige gevallen vindt de Verwerking plaats via het accountants kantoor van FotoExpressie.  Indien de werkzaamheden van de Betrokkene ten behoeve van FotoExpressie zijn beëindigd of de transactie met FotoExpressie is afgehandeld worden gegevens niet langer dan twee jaar bewaard, tenzij de Persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Verwijderde gegevens worden vernietigd, tenzij deze nodig zijn voor historisch onderzoek of archivering. In dat geval worden passende maatregelen getroffen om te verzekeren dat de desbetreffende gegevens uitsluitend geanonimiseerd worden verstrekt en uitsluitend voor dat doel worden gebruikt.

Toegang tot en verstrekking van persoonsgegevens
FotoExpressie verstrekt geen Persoonsgegevens aan Derden. 

Beveiliging
FotoExpressie draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van de Persoonsgegevens, die zijn opgeslagen in de administratie van FotoExpressie en de website, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking.

Inloggegevens van de website worden via een versleutelde verbinding verzonden over het internet.

Website
De webmaster van FotoExpressie is verantwoordelijk voor deze website.
De website van FotoExpressie is http://www.fotoexpressie.nl. 

Rechten van betrokkenen
De Betrokkene heeft de volgende rechten:

 • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan FotoExpressie te vragen of zijn/haar Persoonsgegevens worden Verwerkt. 
 • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar Persoonsgegevens worden Verwerkt. 
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de Persoonsgegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij FotoExpressie om dit te corrigeren.
 • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan FotoExpressie te vragen om hun Persoonsgegevens niet meer te gebruiken voor zover wettelijk mogelijk. 
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de Betrokkene toestemming heeft gegeven om Persoonsgegevens te verwerken, heeft de Betrokkene het recht om de Persoonsgegevens te (laten) verwijderen voor zover wettelijk mogelijk. 
 • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de Verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens. FotoExpressie zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de Verwerking.

Website van FotoExpressie 
De website bevat foto- en videomateriaal en teksten over de werkzaamheden van FotoExpressie. Dit kan bestaan uit nieuwsberichten, portfolio, exposities, kunstevenementen enz. FotoExpressie maakt deze gegevens niet openbaar zonder toestemming van de Betrokkene.

Cookies
De website van de FotoExpressie gebruikt functionele cookies voor het inloggen op het verkoopgedeelte. Dit dient uitsluitend voor het bewaren van sessiegegevens. Zonder deze cookie werkt het inloggen niet. Het cookiebeleid valt onder het privacyreglement van FotoExpressie.

De overige cookies kunnen met een adblocker of browserinstellingen zonder problemen voor de werking van de website worden geblokkeerd. Dit zijn cookies van social media websites. Op het gebruik van social media websites zijn de betreffende voorwaarden van die social media dienst van toepassing. Het Privacyreglement van FotoExpressie is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media diensten. 
De social media cookies zijn:

 • Door te klikken op de Facebook button wordt een trackingcookie geplaatst.
 • Google plaatst een googleapis cookie. 
 • Youtube plaatst diverse cookies. De website van FotoExpressie bevat video’s, die via Youtube worden afgespeeld. Meer informatie over het privacybeleid van YouTube vind je op de YouTube website.

Private logging
Wanneer u een webformulier invult worden enkele gegevens automatisch vastgelegd. Dit zijn de datum en tijd van vastlegging en kan ook het IP-adres zijn. Het beleid is het ip-adres niet vast te leggen. Indien een gebruiker inlogt wordt de datum en tijd van inloggen vastgelegd. Alleen het laatste moment van inloggen blijft bewaard.

Links naar websites van derden
Op de website van FotoExpressie zijn links naar websites van derden te vinden, zoals referenties van FotoExpressie. Bezoekers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende Derde. Op het gebruik van dergelijke websites is het privacyreglement van de betreffende Derde van toepassing. De gebruiker van de website dient het privacyreglement van deze Derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met zijn Persoonsgegevens. FotoExpressie is niet aansprakelijk voor de informatie die door Derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites.

Datalek
Er is sprake van een datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoonsgegevens in handen vallen van Derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG). De Webmaster zorgt voor een goed toegangsbeheer. Bewaarde bestanden van FotoExpressie worden afdoende beveiligd.

Slotbepalingen
In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet beslist de directie van FotoExpressie.
Wijzigingen in doel van de Verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de Persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit Privacyreglement.

Dit Privacyreglement in werking getreden op 15 mei 2018.

Informatie op deze site

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel FotoExpressie er naar streeft om correcte en actuele informatie te geven, kan zij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment, waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. FotoExpressie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Weblinks

Deze website bevat links naar websites die niet door FotoExpressie worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. FotoExpressie wil zoveel mogelijk alleen naar sites linken die in haar ogen betrouwbaar zijn, maar ze is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Overname teksten

De informatie op deze site mag je gebruiken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld voor een werkstuk of spreekbeurt, met bronvermelding. Voor commercieel gebruik en voor gebruik op andere sites is uitdrukkelijk toestemming nodig van FotoExpressie.

Gebruik foto's

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de maker. Alle foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd, overtreding van het auteursrecht is strafbaar.

Privacy Policy

FotoExpressie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. FotoExpressie zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Lees hier het volledige privacy regelement 

FotoExpressie verkoopt uw gegevens niet.

FotoExpressie zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. FotoExpressie gebruikt cookies om anoniem informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen. 

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van FotoExpressie, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

 

© Op alle getoonde opnamen berust het copyright bij FotoExpressie.

Verveelvuldiging en/of openbaarmaking door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FotoExpressie is een misdrijf.

Bij publicatie is naamsvermelding verplicht (Cees van Meerten / FotoExpressie).

 

Auteursrechten op foto's - 10 geboden

 • Respecteer de auteursrechten op foto's
 • Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wil gebruiken.
 • Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van de foto.
 • Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
 • Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
 • Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
 • Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij de foto.
 • Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
 • Let op de rechten van anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.

Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven ? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
We versturen onze nieuwsbrief enkel naar mensen die zich inschrijven. Je kunt je bovendien op elk moment eenvoudig uitschrijven.
© 2017 FotoExpressie. All Rights Reserved. Designed By Cees van Meerten